AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

 

Standardy kvality sociálních služeb

POSKYTOVATEL

Most k životu o.p.s.

Šikmá 300, 541 03 Trutnov

ředitelka: Mgr. Lucie Chaloupková,

tel.: 777 303 115, 499 841 998

e-mail: info@mostkzivotu.cz

POSLÁNÍ, CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLE, ZÁSADY

 1. Poslání:

           Posláním sociální služby azylový dům, poskytované v Mostu k životu o.p.s., je pomoc s řešením nepříznivé sociální situace spojené s bydlením a podpora v návratu zpět do běžného způsobu života matkám či otcům  s

           dětmi,  kteří z různých příčin ztratili bydlení, a kteří současně nejsou schopni tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami.

       2.  Cílová skupina:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

           Pro výše zmíněné platí, že jde o ženy a matky s dítětem/dětmi nebo o otce s dítětem/ dětmi, přednostně z Trutnovska), pro které platí, že:

 • nemají bydlení z různých důvodů,
 • nejsou schopni tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami,
 • jsou však motivováni ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit,
 • jsou zároveň orientováni v čase a místě.
 • Výjimečně lze přijmout i zletilého syna, který je nezaopatřeným dítětem (student, učeň).
 • Věková struktura cílové skupiny jsou uživatelé od 18 do 65 let.

       3.   Cílem služby je, aby uživatelé:

 • vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt, ubytovnu, jinou sociální službu nebo bydlení s rodinou, aj.)
 • zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci (finanční závazky).
 • Získali nebo si obnovili své rodičovské kompetence, nedostatečné pracovní, sociální či hygienické návyky.
 • Získali dovednosti, které by jim umožnily vést samostatnou domácnost (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu a o děti, úklid, příprava stravy a vaření).

       4.    Zásady:

 • Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni s ohledem na práva, důstojnost a jedinečnost každého člověka,
 • je uplatňován přísně individuální přístup.
 • Poskytovatel vytváří takové podmínky, aby uživatelé služby mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Uživatelům pracovníci vykají a oslovují je slovním spojením pane/í a příjmením a zároveň o nich, stejně jako o své profesi, hovoří vždy s úctou. Uživatelé služby jsou podporování v samostatnosti a motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:
1) Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování:
 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro úklid, praní, žehlení a výměny ložního prádla,
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (spolupráce s úřady, organizacemi a institucemi, které jsou potřebné ke změně tíživé situace uživatele služby, dále pomoc při žádostech o přiznání dávek státní sociální podpory - převážně příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, příspěvek na děti. Pomoc se žádostí o starobní či invalidní důchod, zajištění základních osobních dokladů, pomoc při dohledání důležitých dokumentů - převážně potvrzení o zaměstnání (o trvání doby zaměstnání, době evidence na ÚP), spolupráce s pracovníky na zvyšování rodičovských aj. kompetencí např. při socioterapeutických činnostech aj., dále pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou).

2) Fakultativní činnosti:

Praní osobního prádla (možnost za úhradu využít pračku a prací prášek).

 

ČASOVÝ ROZSAH ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně

KAPACITA SLUŽBY

32 lůžek v deseti pokojích.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

 • Jednání probíhá formou rozhovoru zájemce se sociálním pracovníkem.
 • Sociální pracovník zjišťuje potřeby, možnosti, očekávání a cíle zájemce. Společně pak hledají cíl vzájemné spolupráce.
 • Zájemce je sociálním pracovníkem seznámen se způsobem a podmínkami poskytování sociální služby, dále se svými právy a povinnostmi, které pro něj budou vyplývat z uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby azylový dům (dále jen „Smlouva“).
 • Zájemce je proveden azylovým domem a seznámen s jeho Provozním řádem.
 • Zájemci je předán formulář Potvrzení od registrujícího lékaře o zdravotním stavu, který je zájemce povinen předložit potvrzený poskytovateli před podpisem Smlouvy.

UZAVÍRÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Souhlasí-li zájemce s podmínkami a chce-li zájemce službu poskytnout, sepíše s ním sociální pracovník Smlouvu, a to na základě Záznamu z jednání se zájemcem o službu.
 • Smlouvu podepisuje ředitelka, v zastoupení sociální pracovnice.
 • Zájemce je seznámen s obsahem Smlouvy. V případě, že zájemce se zněním a podmínkami souhlasí, dojde k podpisu obou stran.
 • Po uzavření Smlouvy je vyhotoven individuální plán (plán každého uživatele), který stanoví jednotlivé kroky naplňování cílů společné spolupráce.

Smlouva může být ukončena z důvodu:

 • uplynutím doby stanovené ve Smlouvě,
 • na vlastní žádost uživatele,
 • na základě výpovědi dané ze strany poskytovatele, a to zejména z důvodu porušování Provozního řádu nebo neplnění podmínek daných Smlouvou.
   

STÍŽNOSTI

 • Poskytovatel vnímá stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podněty pro zlepšení kvality svých služeb nebo zlepšení způsobu jejich poskytování.
 • Stížnost může podat uživatel či jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že je důvod ke stížnosti nebo zástupce pro podání a vyřizování stížnosti.
 • Poskytovatel řeší veškeré přijaté stížnosti.
 • Poskytovatel vytváří v rámci poskytování sociální služby azylový dům takové prostředí, ve kterém se stěžovatel neobává prosazovat svá práva a podávat stížnosti.
 • Proti stěžovateli nesmí být činěna přímá ani nepřímá opatření proto, že podal stížnost.
 • Stížnosti může stěžovatel sdělovat ústně, písemně, nebo anonymně.
   

PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Most k životu je samostatně stojící vila z doby první republiky, která je obklopena velkou zahradou, v klidné části města Trutnov. Vzhledem k její historické hodnotě nelze budovu upravit do bezbariérové podoby. Dostupnost do centra města je cca 5 minut autobusem, 15 minut pěšky. V budově jsou 2 patra sloužící k provozování sociální služby. Ve druhém patře jsou 4 pokoje, společná toaleta s umyvadlem a  společná koupelna s vanou
a umyvadlem. V prvním patře se nachází 6 pokojů, společná kuchyně, jídelna sloužící také jako společenská místnost a dětská herna, kancelář službu konajícího pracovníka. V přízemí jsou kanceláře vedoucí služby a účetní, kancelář sociální pracovnice a kancelář ředitelky, dále zasedací místnost a zimní zahrada, WC a koupelna pro pracovníky. Ve sklepních prostorech se nachází prádelna a sušárna, skladovací prostory čistého prádla, místnost určená jako sociální šatník, místnost pro potravinovou pomoc a místnost pro hygienickou pomoc. Uživatelům je také k dispozici velká zahrada, jejíž část slouží jako užitková se záhony
a ovocnými stromy, která funguje v rámci socioterapeutických činností zbývající část zahrady, která je určená pro hru dětí a jako oddychová zóna.

Sociální služba azylový dům je poskytována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.